Rekrutacja

Drukuj

 

Rekrutacja uzupełniająca do gimnazjum
na rok szkolny 2014/2015 

 

 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 22 sierpnia 2014 r.  

trwa rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 6 im.

Powstańców Śląskich w Opolu na rok szkolny 2014/2015.

 

 


Przypominamy naszą ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny :

 

 logo.jpg

 

Publiczne Gimnazjum nr 6

im. Powstańców Śląskich w Opolu
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I

ul. Licealna 3, 45-086 Opole

tel. 77 474 29 44


www.g6opole.wodip.opole.pl, www.zso1.opole.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 szkola.jpg

 

 

 

 

mat.jpg

 

 Klasa I a

W klasie realizowana będzie innowacja pedagogiczna opracowana na podstawie projektu Comenius Regio „Matematyka nowego wymiaru”.

Oferta skierowana jest do tych uczniów, którzy już na etapie kształcenia w gimnazjum chcą szczególnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w zakresie  matematyki  i fizyki.

Urozmaiceniem będą zajęcia prowadzone  w Centrum Nauk Przyrodniczych. 

 mikr.jpg

  

Klasa I b

Obowiązkowe treści podstawy programowej są poszerzane o doświadczenia  i eksperymenty prowadzone w ramach zajęć Centrum Nauk Przyrodniczych.

Dla uczniów przygotowaliśmy także ciekawą innowację przyrodniczą z zakresu biologii i chemii .

 Uczniowie będą mogli prowadzić doświadczenia pod okiem nauczycieli, a także   w ramach działających     w naszej szkole Klubów Młodych Odkrywców, za których działalność otrzymaliśmy w roku 2011 tytuł „Szkoły Od-krywców Talentów”. 

hisz.jpg

 

Klasa I c

Wybór tej klasy polecamy uczniom, którzy chcą rozwijać swoje pasje artystyczne: teatralne, muzyczne, plastyczne oraz taneczne. Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, którą oferuje nasza szkoła, daje spory wachlarz możliwości realizowania swoich zainteresowań.

Proponowany język hiszpański jako drugi (obok języka angielskiego) będzie mógł  być kontynuowany w Liceum Nr I (wraz z którym tworzymy Zespół Szkół). 

 

 

Co oferujemy ponadto ?

 

Uczymy skutecznie i ciekawie;

 

Zapewniamy zajęcia pozalekcyjne : zarówno rozwijające zainteresowania (koła zainteresowań) , jak i pomagające pokonać trudności (zajęcia wyrównawcze);

 

Nasi uczniowie biorą udział w zajęciach Centrum Nauk Przyrodniczych w szkolnych laboratoriach oraz na Uniwersytecie Opolskim; http://www.cnp.opole.pl/ 

 

Pracownie w Centrum są wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i audiowizualny;

 

Wprowadzamy język hiszpański jako drugi język obowiązkowy, który może być kontynuowany w naszym liceum;

 

W szkole zatrudnionych jest dwóch pedagogów i psycholog;

 

Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę i dysponującą nowym sprzętem pracownię multimedialną;

 

Stwarzamy możliwości działania w ramach wolontariatu oraz koła Caritas;

 

Uczniowie gimnazjum mogą uczestniczyć w polsko – francuskiej wymianie młodzieży.

 

 

  sot.jpg

cnp.jpg

 spz.jpg

 

 


KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

w Publicznym Gimnazjum nr 6. im. Powstańców Śląskich w Opolu w roku szkolnym 2014 /2015

 

Na podstawie :
1. Art. 42.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
2. § 18 a (załącznik nr 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
3. Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r.
4. Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 r.
§ 1
1. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie spoza obwodu po spełnieniu następujących kryteriów:
1.1 .posiadanie z zachowania oceny co najmniej poprawnej;
1.2 . o kolejności przyjęć decyduje liczba punktów za uzyskane w szkole podstawowej oceny z nauczanych przedmiotów, z zachowania, liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie zewnętrznym oraz punkty za udział w konkursach;
1.3 .punktowana jest średnia ocen końcoworocznych mnożona przez 10. (max. 60 pkt);
1.4 .liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie po szkole podstawowej odpowiada liczbie przyznawanych punktów (max. 40 punktów);
1.5 .ocenie z zachowania przypisana jest liczba punktów: wzorowe – 6 pkt., bardzo dobre – 5 pkt., dobre – 4 pkt., poprawne -3. Punktowana jest końcoworoczna ocena z zachowania mnożona przez 2. (max 12 pkt.);
1.6 .dodatkowe punkty przyznawane są za udokumentowane osiągnięcia, przez które rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, trzy pierwsze miejsca w ogólnopolskich, wojewódzkich lub miejskich konkursach tematycznych, artystycznych lub zawodach sportowych. Zasada przyznawania punktów jest następująca:
a) osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim (jedno najważniejsze)- (max 10pkt.) ;
b) osiągnięcia na szczeblu miejskim (jedno najważniejsze) – 6 pkt. (I miejsce), 4 punkty (II miejsce), 2 pkt. (III miejsce);
1.7. Do klas, w których realizowane są programy własne lub innowacje pedagogiczne, przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci, którzy na świadectwie końcoworocznym klasy szóstej mieli wysokie oceny z przedmiotów, które obejmować będzie realizowany program własny lub innowacja pedagogiczna albo też są z tych przedmiotów laureatami konkursów na szczeblu szkolnym albo o zasięgu miejskim, wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Ocenie z wybranych zajęć edukacyjnych przypisywana jest właściwa liczba punktów (celujący – 6 pkt., bardzo dobry -5 pkt., dobry – 4 pkt. ) Liczba przyznanych punktów równa jest sumie punktów z dwóch wybranych przez szkołę przedmiotów (max 12 pkt).
1.8.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 140.
1.9.W pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskując liczbę punktów 140.
1.10.Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 40. Jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor może obniżyć minimalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.
§ 2
2. W przypadku jednakowej liczby punktów do klasy z programem własnym / innowacją, pierwszeństwo przyjęcia ma uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły.
2.1 .W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, kierując się dobrem dziecka, może odstąpić od podanych kryteriów.
§ 3
3. Osoby spoza obwodu ubiegające się o przyjęcie dziecka do gimnazjum powinny złożyć w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez kuratora oświaty następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do gimnazjum, wypełniony wg wzoru znajdującego się w sekretariacie gimnazjum;
b) do wniosku dołącza się: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich/wojewódzkich olimpiad przedmiotowych,
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli takie zostało wydane);
d) 2 zdjęcia (złożone w foliowej obwolucie tzw. koszulce).
4. Składanie wniosków do Publicznego Gimnazjum nr 6 im . Powstańców Śląskich w Opolu odbywa się w terminie określonym zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty na podstawie dowodu osobistego rodzica (prawnego opiekuna) lub dokumentów stwierdzających adres zamieszkania ucznia.

 

Poniżej znajdują się wszystkie potrzebne podczas rekrutacji dokumenty w dwóch wersjach, tzn. word 2003 oraz pdf.

 

Oferta Publicznego Gimnazjum nr 6 :

wersja word 2003

wersja PDF

 

Terminy rekrutacji :

terminy PDF

 

ZGŁOSZENIE UCZNIA 2014-2015 do PG6 :

wersja word 2003

wersja PDF

 

WNIOSEK o przyjęcie ucznia SPOZA obwodu 2014-2015 do PG6 :

wersja word 2003

wersja PDF

 

Kryteria przyjęć uczniów spoza obwodu szkoły PG 6 :

wersja word 2003

wersja PDF

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu